นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ

1.1. นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายว่า DOTO Global Ltd ("Doto", ผู้ควบคุม" "เรา" หรือ "ของเรา") ซึ่งได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการบริการทางการเงินมอริเชียสตามมาตรา 29 ของกฎหมายหลักทรัพย์ 2005 และกฎข้อที่ 4 ของกฎหลักทรัพย์ (การรับรอง) 2007 รวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับอย่างไร ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคล (ที่เรียกรวมกันว่า "ผู้ใช้" "เจ้าของข้อมูล" "ของคุณ" หรือ "คุณ") หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือสามารถระบุตัวตนได้
1.2. Doto เสนอและให้บริการแก่บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ และด้วยเหตุนี้ เราจึงอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลในประเทศมอริเชียส และในบางกรณี กฎหมายและข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลต่างประเทศ เมื่อเราติดต่อกับพลเมืองต่างชาติ
1.3. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะต้องอ่านพร้อมกับประกาศทางกฎหมาย หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่อาจมีอยู่ในหน้าอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของเรา เว้นแต่จะถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น (เช่น ในข้อตกลงลูกค้า) วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ แจกจ่าย และดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะเป็นไปตามนโยบายนี้
1.4. สำหรับคำถามใด ๆ คุณสามารถติดต่อพนักงานคุ้มครองข้อมูลของเราที่ privacy@doto.com
1.5. ภายในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ Doto สามารถมีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมร่วมกับ Doto South Africa (Pty) Ltd. โดยแบ่งความรับผิดชอบร่วมกันในกิจกรรมการประมวลผลร่วมกันตามข้อตกลงที่ลงนามระหว่างนิติบุคคล

2. คำจำกัดความ

2.1. “ผู้ควบคุม” หมายถึง บุคคล หรือ หน่วยงานสาธารณะซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยลำพัง หรือร่วมกับผู้อื่น และมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผล
2.2. “ความยินยอม” หมายถึง การแสดงความยินยอมที่ให้อย่างเสรี เฉพาะเจาะจง ได้รับแจ้ง และการแสดงความปรารถนาของเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจน โดยคำแถลง หรือ การดำเนินการยืนยันที่ชัดเจน โดยที่เจ้าของข้อมูล หมายถึง ข้อตกลงของตนเองกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองถูกประมวลผล
2.3. “เจ้าของข้อมูล” หมายถึง บุคคลที่ถูกระบุหรือสามารถระบุตัวตนได้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้” “ของคุณ” หรือ “คุณ”) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยการอ้างอิงถึงตัวระบุ เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลตำแหน่ง ตัวระบุออนไลน์ หรือปัจจัยหนึ่ง หรือหลายปัจจัยที่จำเพาะต่อเอกลักษณ์ทางกายภาพ สรีรวิทยา พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคมของบุคคลนั้น ๆ
2.4. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล
2.5. “การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการ หรือ ชุดของการดำเนินการที่ได้กระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดโครงสร้าง การจัดเก็บ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลง การสืบค้น การให้คำปรึกษา การใช้ การเปิดเผยโดยการส่งผ่าน การแพร่กระจายหรือการทำให้พร้อมใช้งาน การจัดตำแหน่งหรือการรวมกัน การจำกัด การลบหรือการทำลาย
2.6. “ผู้ประมวลผล” หมายถึง บุคคล หรือ หน่วยงานสาธารณะที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุม
2.7. "บุคคลที่สาม" หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานสาธารณะที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูล ผู้ควบคุม ผู้ประมวลผล หรือบุคคลที่อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลโดยตรง ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและจัดเก็บเกี่ยวกับคุณ

3.1. เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหลายหมวดหมู่ตามคำอธิบายด้านล่างนี้

วัตถุประสงค์

หมวดหมู่ข้อมูล

เหตุผลทางกฎหมาย

การให้บริการ รวมถึงการจัดการบัญชี

ข้อมูลทั้งหมดยกเว้นข้อมูลเสียงและวิดีโอ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร ข้อมูลความสอดคล้อง ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลทางเทคนิค

สัญญา

การให้บริการช่วยเหลือ ได้แก่ การสื่อสารเกี่ยวกับผลที่ตามมาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นได้

ข้อมูลแสดงตน

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลประวัติ

สัญญา

การจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้และการแก้ไขปัญหา

โดยขึ้นอยู่กับคำขอ อาจเป็น

ข้อมูลแสดงตน

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลประวัติ

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลธุรกรรม & ประวัติการซื้อ

ข้อมูลการชำระเงิน

ข้อมูลประวัติทางเศรษฐกิจ

ข้อมูล KYC

สัญญา

การจัดการธุรกรรม (การฝากและถอนเงิน ฯลฯ)

ข้อมูลแสดงตน

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลธุรกรรม & ประวัติการซื้อ

ข้อมูลการชำระเงิน

ข้อมูลประวัติทางเศรษฐกิจ

สัญญา

การตรวจสอบ KYC/AML และติดตามธุรกรรม

ข้อมูลแสดงตน

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลประวัติทางเศรษฐกิจ

ข้อมูล KYC

หมวดหมู่ข้อมูล/ข้อมูล "อ่อนไหว" พิเศษ

ข้อมูลความสอดคล้อง

ข้อมูลสถานที่ตั้ง

พันธะทางกฎหมาย

การแบ่งปันข้อมูลที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรรมทางการเงิน การฉ้อโกง และภัยคุกคามกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล

ข้อมูลแสดงตน

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลประวัติเศรษฐกิจ

หมวดหมู่ของข้อมูล KYC พิเศษ/ข้อมูล ‘ที่มีความอ่อนไหว’

ข้อมูลความสอดคล้อง

ข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลประวัติการซื้อ

พันธะทางกฎหมาย

การป้องกันการฉ้อโกง

ข้อมูลทั้งหมด ยกเว้นข้อมูลเสียงและวิดีโอ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร ข้อมูลความสอดคล้อง

ประโยชน์อันชอบธรรม

เพื่อป้องกันการฟ้องร้องคดีและข้อกล่าวหา

ข้อมูลทั้งหมด ยกเว้นข้อมูลเสียงและวิดีโอ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร ข้อมูลความสอดคล้อง

ประโยชน์อันชอบธรรม

การดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ

ข้อมูลประวัติ ข้อมูลเชิงเทคนิค ข้อมูลการใช้งานข้อมูล

ประโยชน์อันชอบธรรม

การแจ้งเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของบริการของเรา

ข้อมูลแสดงตน ข้อมูลติดต่อ

ประโยชน์อันชอบธรรม

การพัฒนาบริการช่วยเหลือด้านผลิตภัณฑ์

ข้อมูลแสดงตน

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลประวัติ

ประโยชน์อันชอบธรรม

การพัฒนาแอปพลิเคชันและฟังก์ชันเว็บไซต์

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลเชิงเทคนิค

ประโยชน์อันชอบธรรม

การวิเคราะห์ด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลเชิงเทคนิค

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลประวัติ

ประโยชน์อันชอบธรรม

การรับรองความปลอดภัยของบริการจากการถูกโจมตีทางคอมพิวเจอร์และผู้ใช้จากการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมวดหมู่ข้อมูลทั้งหมด

ประโยชน์อันชอบธรรม

การปรับบริการของเราตามความต้องการส่วนตัว

ข้อมูลประวัติ

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลเชิงเทคนิค

ประโยชน์อันชอบธรรม

การตลาดโดยตรง (การส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อการโปรโมทและกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ)

ข้อมูลแสดงตน

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร

ประโยชน์อันชอบธรรม

การโฆษณากับกลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร

ยินยอม

โปรแกรมพันธมิตร

ข้อมูลแสดงตน

ข้อมูลธุรกรรมและประวัติการซื้อ

ยินยอม

3.2 คุณยินยอมให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามตามที่ระบุในข้อกำหนดที่ 6.3 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ การโฆษณากับกลุ่มเป้าหมาย การให้บริการโปรแกรมพันธมิตร
3.3 คุณมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมและการใช้งานข้อมูลของคุณโดยเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีของคุณ หรือปิดบัญชีของคุณ โดยส่งอีเมลมาที่ privacy@doto.com เพื่อเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเวลา
3.4 คุณควรตระหนักเช่นกันว่า เราไม่จำหน่าย เช่า หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อแลกมาซึ่งเงินหรือสิ่งที่ถือว่ามีมูลค่าอื่น ๆ กับบุคคลที่สามใด ๆ และเราไม่พึงใช้หลักปฏิบัติดังกล่าวในธุรกิจของเรา

4. คุกกี้

4.1. เราและพันธมิตรที่น่าเชื่อถือ ได้ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ในบริการที่เกี่ยวข้องของเรา รวมถึงเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือเข้าถึงบริการของเรา "คุกกี้" เป็นข้อมูลขนาดเล็ก ที่เว็บไซต์กำหนดให้กับอุปกรณ์ของคุณ ในขณะที่คุณกำลังดูเว็บไซต์ คุกกี้มีประโยชน์มาก และสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย วัตถุประสงค์เหล่านี้ รวมถึงช่วยให้คุณสามารถนำทางระหว่างหน้าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างโดยอัตโนมัติ, จดจำการตั้งค่าต่าง ๆ ของคุณ และทำให้การโต้ตอบระหว่างคุณกับบริการของเรารวดเร็วและง่ายขึ้น คุกกี้ ยังใช้เพื่อช่วยให้โฆษณาที่คุณเห็นนั้น เกี่ยวข้องกับคุณและตรงกับความสนใจของคุณ และยังรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา
4.2. เว็บไซต์ของเรา (www.doto.com) ใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้
- 'คุกกี้เซสชัน' ซึ่งจัดเก็บไว้ชั่วคราวในระหว่างการเรียกดู เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ และจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อปิดเบราว์เซอร์
- 'คุกกี้ถาวร' ซึ่งเว็บไซต์ของเราจะอ่านเท่านั้น ถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นระยะเวลาหนึ่ง และจะไม่ถูกลบเมื่อปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้ดังกล่าวจะถูกใช้ เมื่อเราต้องการทราบว่า คุณคือใคร เพื่อการเข้าชมซ้ำ เช่น เพื่อให้เราสามารถเก็บการตั้งค่าของคุณ สำหรับการลงชื่อเข้าใช้ครั้งต่อไป
- 'คุกกี้บุคคลที่สาม' ซึ่งกำหนดโดยบริการออนไลน์อื่น ๆ ที่แสดงเนื้อหาบนหน้าเว็บ ที่คุณกำลังดู ตัวอย่างเช่น บริษัทวิเคราะห์บุคคลที่สาม ที่ติดตามและวิเคราะห์การเข้าถึงเว็บของเรา
4.3. กรุณาดูนโยบายคุกกี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

5. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

5.1. เราใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "Google Analytics" ในทำการตลาด เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ Google Analytics รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ความถี่ที่ผู้ใช้เข้าถึงบริการ, หน้าใดในเว็บไซต์ที่เข้าชมเมื่อผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว เป็นต้น Google Analytics รวบรวมที่อยู่ IP ที่กำหนดให้คุณในวันที่คุณเข้าชมเว็บไซต์มากกว่าชื่อของคุณหรือข้อมูลระบุตัวอื่น ๆ เราจะไม่รวมข้อมูลที่รวบรวมจากการใช้งาน Google Analytics เข้ากับข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ความสามารถของ Google ในการใช้และแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมโดย Google Analytics เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณนี้ ได้ถูกจำกัดโดยเงื่อนไขการใช้งาน Google Analytics และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google เอง
5.2. เรายังอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สามที่ไว้วางใจของเราเพื่อการตรวจสอบ AML และการยืนยันตน KYC

6. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

6.1. เราไม่เช่า จำหน่าย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นตามแต่กรณีที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
6.2. เราอาจถ่ายโอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในเครือ และบริษัทในเครืออื่น ๆ ของเราและ/หรือ ผู้แนะนำธุรกิจเพื่อให้บริการที่คุณร้องขอและเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาที่มีต่อคุณ ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
6.3. เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับคุณหรือเรา ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น บุคคลที่สามเหล่านี้รวมไปถึง
ที่ปรึกษามืออาชีพ ได้แก่ ทนายความ ผู้รับประกัน ผู้ตรวจสอบบัญชี หน่วยงานแปล และที่ปรึกษาด้านภาษี
- ผู้ให้บริการคัดกรองและบริษัทที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายนอก รวมถึงผู้ให้บริการฐานข้อมูลการคัดกรองอาชญากรรมทางการเงิน
- ที่ปรึกษาด้านไอทีและผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ให้บริการโฮสติ้งและคลาวด์
- บริษัทประมวลผลบัตร และผู้ให้บริการชำระเงิน บริษัทจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์
- ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการรายอื่น ๆ แก่เรา รวมถึงธนาคาร ผู้รับเหมาช่วง ตัวแทน และหน่วยงานอื่น ๆ ภายในกลุ่มของเรา
6.4. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งผ่านบริการที่ เราเชื่อมั่นด้วยเจตนาสุจริตว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์หรือมีความจำเป็นตามสมควร
- เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอหน่วยงานของรัฐ
- เพื่อบังคับใช้นโยบายของเรา (รวมถึงข้อตกลง) และการสอบสวนการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
- เมื่อเราพิจารณาว่า การเปิดเผยนั้นจำเป็นหรือเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพ การสูญเสียทางการเงิน หรือเกี่ยวข้องกับการสอบสวนวัตถุประสงค์ที่น่าสงสัย หรือที่ผิดกฎหมายที่แท้จริง
- เพื่อการป้องกัน การตรวจพบ การสอบสวนหรือดำเนินการเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ หรือกิจกรรมที่เป็นอาชญากรรมอื่น ๆ
- เพื่อสร้างหรือใช้สิทธิ์ของเรา ในการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
- เพื่อป้องกันอันตรายต่อสิทธิ์ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของเรา ผู้ใช้ของเราของตัวคุณ หรือของบุคคลที่สาม หรือ
- เพื่อประโยชน์ในการร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และ/หรือ ในกรณีที่เราพบว่า จำเป็นเพื่อบังคับใช้ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ สิทธิ์ตามกฎหมายอื่น ๆ

7. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน

7.1. เมื่อใดที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกประเทศมอริเชียส เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลนั้นได้รับการคุ้มครองและถ่ายโอนในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้กับข้อมูล และในกรณีที่จำเป็น โดยได้รับความยินยอมจากคุณ
7.2. เราอาจใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม (เช่น ข้อผูกพันตามสัญญา) ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม
7.3. ในระหว่างการดำเนินธุรกิจ เราอาจถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไปยังเว็บโฮสติ้ง และ/หรือ ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ ซึ่งอาจอยู่นอกประเทศมอริเชียส
7.4. คุณสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการป้องกันที่เราจัดการให้ในส่วนที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกประเทศมอริเชียส

8. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

8.1. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะหรือวัตถุประสงค์ที่จัดเก็บ อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเป็นเวลานานขึ้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่
- ภาระผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ในการเก็บรักษาบันทึกในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
- เก็บรักษาบันทึกทางธุรกิจ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ และ/หรือ การตรวจสอบ
- ปกป้องหรือนำข้อเรียกร้องทางกฎหมายปัจจุบันหรือที่อาจเกิดขึ้น
- จัดการกับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับบริการและ
- แนวทางที่กำหนดโดยหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
8.2. เราอาจต้องเก็บรักษาบันทึกในระยะเวลานาน (หลังจากที่คุณไม่ได้เป็นลูกค้าของเราแล้ว) เพื่อเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินที่กำหนดให้เราต้องเก็บรักษาสำเนาเอกสารที่เราใช้งานเพื่อปฏิบัติตามพันธะของเราที่มีต่อลูกค้าของเรา รวมถึงหลักฐานสนับสนุนและบันทึกธุรกรรมที่ทำกับคุณ

9. คำร้องขอให้ลบและแก้ไขให้ถูกต้อง

9.1 คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่มิถูกต้องจากเรา ดังนั้น คุณสามารถร้องขอเพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา โดยสามารถส่งอีเมลมาที่ privacy@doto.com
9.2 คุณยังสามารถขอให้เราแก้ไขข้อผิดพลาด หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ทั้งนี้จะยกเว้น ประวัติการทำธุรกรรม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) กระทำได้โดยส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@doto.com เช่นกัน
9.3. คำร้องขอให้ลบหรือแก้ไข สามารถกระทำได้โดยส่งถึงเราได้ฟรี (ในรูปแบบจดหมาย การสแกน เป็นต้น) ไปที่ privacy@doto.com พร้อมชื่อนามสกุลและข้อมูลติดต่อของคุณ เพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณได้เร็วขึ้น หากเราไม่ยินดี กรณีที่คุณแอบอ้างหรือสวมสิทธิ์ เราจำต้องขอสงวนสิทธิ์ ที่จะปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ
9.4 โปรดทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบอันเนื่องมาจากการตั้งค่าเบื้องต้น เมื่อเราหมดจุดประสงค์ที่กำหนดตามหลักเกณฑ์สำหรับการประมวลผล หรือ การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป หรือเมื่อไม่จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้อีกต่อไป
9.5 เว้นเสียแต่ว่า คุณจะแจ้งกล่าวเป็นอย่างอื่น เราจะเก็บข้อมูลที่เรารวบรวมไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการและปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย แก้ไขข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา เราอาจแก้ไขเติม หรือลบข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง ได้ทุกเวลาตามดุลยพินิจของเราเอง

10. การลบบัญชี

10.1 คุณสามารถลบบัญชีของคุณได้ทางหน้าจออินเตอร์เฟซแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android และ iOS หรือส่งคำขอลบบัญชีเข้ามา คุณสามารถขอลบบัญชีได้ด้วยการส่งข้อความว่างเปล่าพร้อมคำว่า "ลบบัญชี" มาที่ privacy@doto.com ได้ทุกเมื่อ
10.2 หากว่ากฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ ห้ามมิให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด คุณรับทราบว่า ในกรณีที่มีการลบบัญชี บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นตามที่ระบุข้างต้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ และกฎระเบียบและป้องกันการกระทำที่เป็นการฉ้อโกง การควบคุมแพลตฟอร์มในทางที่ผิด และการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์อื่นใดสำหรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง เราจะดำเนินการตามสำควรทั้งหมด เพื่อรักษาความปลอดภัยในการลดขนาดข้อมูลและการรักษาความเป็นนิรนามของข้อมูล เราจะยุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดอันไม่ได้ระบุไว้ในข้อมูลล่าสุด รวมถึงวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและการตลาด

11. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

11.1. เราใช้การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ทางกายภาพ เซิร์ฟเวอร์ของเรา และเว็บไซต์อย่างจริงจัง และเราจะใช้มาตรการทางเทคนิคที่เหมาะสมทั้งหมด โดยใช้ขั้นตอนและเครื่องมือด้านความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในธุรกิจ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
11.2. เราใช้มาตรการความปลอดภัยทางเทคนิคและมาตรการเชิงองค์กรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา จากการจัดการในทางที่ผิด การทำข้อมูลสูญหาย ทำลาย และการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ตั้งใจหรือมีเจตนา

12. สิทธิ์ของคุณ

12.1. สิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
- สิทธิ์ในการเข้าถึง: คุณมีสิทธิ์ที่จะขอคำยืนยันจากเรา ว่าจะให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ และส่งต่อสำเนาของข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ คุณยังมีสิทธิ์ในข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่าง ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับอีกด้วย โปรดทราบว่า อาจเกิดสถานการณ์ ที่เรามีสิทธิ์ปฏิเสธ คำขอเข้าถึงสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ทางกฎหมายวิชาชีพ จะไม่ถูกเปิดเผยนอกเหนือแก่ผู้ใช้ของเรา และตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ของเรา
- สิทธิ์ในการแก้ไข: คุณมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ของตนเองโดยสมบูรณ์
- สิทธิ์ในการลบ: รายการนี้ให้สิทธิ์ในการลบข้อมูลของคุณ ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่สมเหตุสมผล - โปรดทราบว่า อาจเกิดสถานการณ์ที่คุณขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง แต่เรามีสิทธิ์/หน้าที่ตามกฎหมายที่จะเก็บรักษาไว้
- สิทธิ์ในการจำกัด: คุณมีสิทธิ์จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
- สิทธิ์ในการคัดค้าน: ในบางกรณีตามที่กำหนดโดยกฎหมาย คุณอาจร้องขอให้เรายุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
- สิทธิ์ในการพกพา: คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณในรูปแบบที่เป็นระเบียบ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และใช้เครื่องอ่านได้ และ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น
- การเพิกถอนความยินยอม: คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของตนเองได้ตลอดเวลา แม้ว่าในบางสถานการณ์ เราอาจดำเนินการต่อไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ หากเรามีเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายอื่น นอกเหนือจากความยินยอมในการดำเนินการเช่นนั้น การเพิกรถอนจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินการก่อนการเพิกถอน
- สิทธิ์ในการร้องเรียน: คุณมีสิทธิ์ยื่นคำร้องเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา
12.2. หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณหรือไม่พึงพอใจกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจติดต่อในอันดับแรกกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ผู้สามารถติดต่อได้ที่อีเมลดังนี้: privacy@doto.com หรือคุณสามารถเขียนจดหมายไปยังที่อยู่ด้านล่าง: 2nd Floor, The Catalyst, Silicone Avenue, 40 Cybercity, Ebene, Republic of Mauritius
12.3. คำร้องขอของคุณสามารถส่งถึงเราได้ฟรี (ในรูปแบบจดหมาย การสแกน เป็นต้น) มาที่ privacy@doto.com พร้อมชื่อนามสกุลและข้อมูลติดต่อของคุณ เพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณได้เร็วขึ้น ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของคุณ เราอาจขอให้คุณพิสูจน์ตัวตนโดยแนบสำเนาเอกสารแสดงตนใดก็ได้ หากเราไม่ยินดี กรณีที่คุณแอบอ้างหรือสวมสิทธิ์ เราจำต้องขอสงวนสิทธิ์ ที่จะปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

13.1. เว็บไซต์ และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่แสดงบนเว็บไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ด้วยเหตุนี้ เราอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในบางครั้ง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการประมวล ผู้ควบคุม การใช้สิทธิ์ และการถ่ายโอนข้ามพรมแดน การแจ้งเตือนดังกล่าวจะส่งให้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผล
13.2. คุณสามารถขอสำเนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จากเราได้โดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านบน หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เวอร์ชันที่อัปเดตจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราในเวลาที่เหมาะสม

14. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม ข้อร้องเรียน หรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล DOTO Global Ltd, The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Silicone Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritius อีเมล: privacy@doto.com
Doto Global LTD (www.doto.com) ได้รับอนุญาตและและกำกับดูแลโดย Financial Services Commission ของประเทศมอริเซียส ในฐานะที่เป็นผู้ค้าการลงทุนภายใต้ใบอนุญาตหมายเลข C119023978
ลิขสิทธิ์ © 2023 สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ