Chính sách Quyền Riêng tư

1. Giới thiệu

1.1. Chính sách Quyền Riêng tư này giải thích cách DOTO Global Ltd (“Doto”, "bên kiểm soát”, “chúng tôi” hoặc "của chúng tôi”), là công ty được Ủy ban Dịch vụ Tài chính, Mauritius cấp phép theo mục 29 của Đạo luật Chứng khoán 2005 và Quy định 4 trong Quy định về (Cấp phép) Chứng khoán 2007, thu thập, sử dụng, tiết lộ và chuyển dữ liệu cá nhân mà đã được cung cấp cho chúng tôi. Dữ liệu Cá nhân về các cá nhân (gọi chung là “người dùng”, “chủ thể dữ liệu”, “của bạn" hoặc “bạn”) có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một người đã được xác định danh tính hoặc có thể xác định danh tính.
1.2. Doto chào mời và cung cấp dịch vụ của mình đến các cá nhân ở nhiều quốc gia khác nhau và do đó chúng tôi buộc tuân thủ theo luật bảo vệ dữ liệu ở Mauritius và trong một số trường hợp, phải tuân theo luật và quy định bảo vệ dữ liệu của nước ngoài khi chúng tôi giao dịch với công dân nước ngoài.
1.3. Chính sách Quyền Riêng tư của chúng tôi phải được xem xét cùng với bất kỳ thông báo pháp lý hoặc điều khoản và điều kiện nào mà có thể có sẵn trên các trang khác thuộc trang web của chúng tôi. Trừ khi được thay thế khác đi bằng các điều khoản và điều kiện thay thế (chẳng hạn như trong Thỏa thuận Khách hàng), phương thức mà theo đó thông tin cá nhân của người dùng được thu thập, sử dụng, phân phối và duy trì sẽ tuân thủ theo chính sách này.
1.4. Nếu bạn có thắc mắc, xin liên hệ với Chuyên viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ: privacy@doto.com.
1.5. Trong mối quan hệ kinh doanh, Doto có thể đủ tiêu chuẩn để hoạt động như Bên kiểm soát viên chung với Doto South Africa (Pty) Ltd. Đối với các hoạt động xử lý chung, trách nhiệm pháp lý được chia sẻ chung theo thỏa thuận đã ký giữa các pháp nhân.

2. Định nghĩa

2.1. “Bên kiểm soát” nghĩa là cá nhân hoặc cơ quan công quyền mà, hoạt động độc lập hoặc kết hợp cùng các bên khác, xác định mục đích và phương tiện của việc xử lý dữ liệu cá nhân và có quyền đưa ra quyết định đối với việc xử lý này.
2.2. “Sự chấp thuận” nghĩa là bất kỳ dấu hiệu nào được đưa ra một cách tự do, cụ thể, được cung cấp thông tin và mang tính rõ ràng về mong muốn của chủ thể dữ liệu, cho dù bằng một tuyên bố hoặc một hành động khẳng định rõ ràng, theo cách đó người này thể hiện sự đồng ý của mình đối với dữ liệu cá nhân liên quan đến bản thân sẽ được xử lý.
2.3. “Chủ thể Dữ liệu” nghĩa là một cá nhân đã được nhận diện danh tính hoặc có thể nhận diện danh tính (sau đây được gọi là “người dùng”, “của bạn” hoặc “bạn”), cụ thể là bằng cách tham chiếu đến một yếu tố nhận diện danh tính như tên, số nhận diện danh tính, dữ liệu vị trí, yếu tố định danh trực tuyến, hoặc tham chiếu đến một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về sự nhận diện thể chất, sinh lý, di truyền, tâm lý, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của cá nhân đó.
2.4. “Dữ liệu Cá nhân” nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến chủ thể dữ liệu.
2.5. “Xử lý” nghĩa là một hoạt động hoặc tập hợp các hoạt động được thực hiện trên dữ liệu cá nhân hoặc trên tập hợp dữ liệu cá nhân, cho dù bằng hoặc không bằng các phương tiện tự động, chẳng hạn như thu thập, ghi lại, tổ chức, cơ cấu, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tham vấn, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền đi, phổ biến hoặc cung cấp bằng cách khác, điều chỉnh hoặc kết hợp, hạn chế, xóa bỏ hoặc phá hủy.
2.6. “Bên xử lý” nghĩa là một cá nhân hoặc cơ quan công quyền mà xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho bên kiểm soát.
2.7. “Bên thứ ba” nghĩa là một người hoặc cơ quan công quyền không phải là chủ thể dữ liệu, người kiểm soát, người xử lý hoặc người mà dưới quyền trực tiếp của bên kiểm soát hoặc bên xử lý, người mà hoặc theo đó được ủy quyền xử lý dữ liệu cá nhân.

3. Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập và lưu giữ về bạn

3.1. Chúng tôi thu thập và xử lý các loại Dữ liệu Cá nhân khác nhau của bạn như được mô tả bên dưới.

Mục đích

Danh mục dữ liệu

Cơ sở pháp lý

Cung cấp dịch vụ, bao gồm quản lý tài khoản

Tất cả dữ liệu, ngoại trừ dữ liệu âm thanh và video, dữ liệu vị trí, dữ liệu tiếp thị và truyền thông, dữ liệu tuân thủ, dữ liệu sử dụng, dữ liệu kỹ thuật

Hợp đồng

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, bao gồm cả thông tin về những hậu quả pháp lý nghiêm trọng tiềm tàng

Dữ liệu danh tính

Dữ liệu về thông tin liên hệ

Dữ liệu hồ sơ

Hợp đồng

Quản lý khiếu nại và giải pháp của người dùng

Tùy theo yêu cầu, đó có thể là

Dữ liệu danh tính

Dữ liệu hợp đồng

Dữ liệu hồ sơ

Dữ liệu tài chính

Dữ liệu giao dịch & lịch sử mua hàng

Dữ liệu thanh toán

Dữ liệu hồ sơ kinh tế

Dữ liệu xác minh danh tính khách hàng (KYC)

Hợp đồng

Quản lý giao dịch (nạp tiền, rút tiền, v.v.))

Dữ liệu danh tính

Dữ liệu về thông tin liên hệ

Dữ liệu tài chính

Dữ liệu giao dịch & lịch sử mua hàng

Dữ liệu thanh toán

Dữ liệu hồ sơ kinh tế

Hợp đồng

Thực hiện kiểm tra và giám sát các giao dịch KYC/AML

Dữ liệu danh tính

Dữ liệu về thông tin liên hệ

Dữ liệu hồ sơ kinh tế

Dữ liệu xác minh danh tính khách hàng (KYC)

Các danh mục dữ liệu đặc biệt/Dữ liệu 'nhạy cảm'

Dữ liệu về tuân thủ

Dữ liệu về vị trí

Nghĩa vụ pháp lý

Chia sẻ thông tin về các hoạt động tội phạm tài chính đáng ngờ, gian lận và các mối đe dọa với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý.

Dữ liệu danh tính

Dữ liệu về thông tin liên hệ

Dữ liệu hồ sơ kinh tế

Dữ liệu xác minh danh tính khách hàng (KYC) Các danh mục dữ liệu đặc biệt/Dữ liệu 'nhạy cảm'

Dữ liệu về tuân thủ

Dữ liệu giao dịch và lịch sử mua hàng Dữ liệu hồ sơ

Nghĩa vụ pháp lý

Phòng chống gian lận

Tất cả dữ liệu, ngoại trừ dữ liệu âm thanh và video, dữ liệu vị trí, dữ liệu tiếp thị và truyền thông, dữ liệu tuân thủ

Quyền lợi hợp pháp

Để bảo vệ chống lại các vụ kiện và yêu cầu bồi thường

Tất cả dữ liệu, ngoại trừ dữ liệu âm thanh và video, dữ liệu vị trí, dữ liệu tiếp thị và truyền thông, dữ liệu tuân thủ

Quyền lợi hợp pháp

Thực hiện phân tích thống kê

Dữ liệu hồ sơ Dữ liệu kỹ thuật Dữ liệu sử dụng

Quyền lợi hợp pháp

Thông báo cho bạn về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi

Dữ liệu danh tính Dữ liệu về thông tin liên hệ

Quyền lợi hợp pháp

Cải thiện dịch vụ hỗ trợ sản phẩm

Dữ liệu danh tính

Dữ liệu về thông tin liên hệ

Dữ liệu hồ sơ

Quyền lợi hợp pháp

Cải thiện chức năng của ứng dụng và trang web

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu kỹ thuật

Quyền lợi hợp pháp

Phân tích tiếp thị và sản phẩm

Dữ liệu về thông tin liên hệ

Dữ liệu kỹ thuật

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu hồ sơ

Quyền lợi hợp pháp

Đảm bảo tính bảo mật của dịch vụ trước các cuộc tấn công trên máy tính và người dùng trước việc bị truy cập trái phép vào dữ liệu

Tất cả danh mục dữ liệu

Quyền lợi hợp pháp

Cá nhân hóa dịch vụ của chúng tôi

Dữ liệu hồ sơ

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu kỹ thuật

Quyền lợi hợp pháp

Tiếp thị trực tiếp (gửi thông tin về các hoạt động, sự kiện ưu đãi, v.v.))

Dữ liệu danh tính

Dữ liệu về thông tin liên hệ

Dữ liệu tiếp thị và truyền thông

Quyền lợi hợp pháp

Khởi chạy quảng cáo nhắm mục tiêu

Dữ liệu tiếp thị và truyền thông

Chấp thuận

Chương trình Liên kết

Dữ liệu danh tính

Dữ liệu giao dịch và lịch sử mua hàng

Chấp thuận

3.2 Bạn đồng ý chuyển Dữ liệu Cá nhân của mình cho bên thứ ba như được mô tả trong phần 6.3 của Chính sách Quyền Riêng tư này và cho các mục đích sau: khởi chạy quảng cáo nhắm mục tiêu, cung cấp chương trình liên kết.
3.3 Bạn có quyền rút lại sự đồng ý và việc sử dụng thông tin của mình bằng cách thay đổi thiết lập của tài khoản, đóng tài khoản, gửi email tới privacy@doto.com để rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào.
3.4 Bạn cũng nên lưu ý rằng chúng tôi không bán, cho thuê hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn để đổi lấy tiền hoặc sự đền đáp có giá trị khác cho bất kỳ bên thứ ba nào và chúng tôi sẽ không đưa hoạt động đó vào công việc kinh doanh của mình.

4. Cookie

4.1. Chúng tôi và các đối tác tin cậy của mình sử dụng cookie và các công nghệ khác trong dịch vụ liên quan của chúng tôi, bao gồm cả khi bạn truy cập vào trang web hay tiếp cận Dịch vụ của chúng tôi. "Cookie" là một mẩu thông tin nhỏ mà trang web cấp cho thiết bị của bạn trong khi bạn xem trang web. Cookie rất hữu dụng và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Những mục đích này bao gồm việc cho phép bạn thao tác qua lại các trang web một cách hiệu quả, bật kích hoạt tự động cho một số tính năng cụ thể, ghi nhớ các lựa chọn của bạn và giúp cho việc tương tác giữa bạn và Dịch vụ của chúng tôi được nhanh và dễ dàng hơn. Cookie cũng được sử dụng để giúp đảm bảo các mẫu quảng cáo bạn xem có liên quan đến bạn và phù hợp với mối quan tâm của bạn, đồng thời giúp tập hợp dữ liệu thống kê về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
4.2. Trang web của chúng tôi (www.doto.com) sử dụng những loại cookie sau:
- 'Cookie theo phiên' được lưu trữ tạm thời trong lúc mở trình duyệt web để đảm bảo việc sử dụng hệ thống được bình thường và sẽ được xóa khỏi thiết bị của bạn khi đóng trình duyệt;
- "Cookie cố định" là cookie chỉ được trang web của chúng tôi đọc, lưu trên máy tính của bạn trong một khoảng thời gian cố định và không được xóa khi đóng trình duyệt. Những cookie này được sử dụng trong trường hợp chúng tôi muốn biết bạn là ai trong các lần tái truy cập, ví dụ như nhằm cho phép chúng tôi lưu trữ lựa chọn của bạn trong lần đăng nhập tiếp theo;
- 'Cookie của bên thứ ba' là cookie được các dịch vụ trực tuyến khác thiết lập, và đây vốn là các bên chạy nội dung trên trang web mà bạn xem, ví dụ như các công ty phân tích bên thứ ba mà theo dõi và phân tích việc truy cập vào trang web của chúng tôi.
4.3. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo mục Chính sách về Cookie.

5. Thu thập Dữ liệu Cá nhân của bên thứ ba

5.1. Trong quá trình tiếp thị, chúng tôi sử dụng công cụ có tên là “Google Analytics” để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng trang web. Google Analytics thu thập các thông tin chẳng hạn như thông tin về mức độ thường xuyên truy cập vào dịch vụ của người dùng, các trang web mà người dùng xem khi họ sử dụng dịch vụ, v.v. Google Analytics thu thập địa chỉ IP được cấp cho bạn vào ngày mà bạn truy cập vào trang web, chứ không thu thập tên và các thông tin về danh tính khác. Chúng tôi không kết hợp thông tin thu thập được thông qua việc sử dụng Google Analytics với thông tin định danh cá nhân. Khả năng Google có thể sử dụng và chia sẻ thông tin được thu thập bởi Google Analytics về những lần truy cập của bạn vào trang web này bị hạn chế theo Điều khoản Sử dụng của Google Analytics và Chính sách Quyền Riêng tư của Google.
5.2. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thông tin bổ sung về bạn từ các bên thứ ba đáng tin cậy của chúng tôi để thực hiện kiểm tra AML và xác minh KYC.

6. Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn

6.1. Chúng tôi không cho thuê, bán hoặc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba trừ khi được quy định trong Chính sách Quyền Riêng tư này.
6.2. Chúng tôi có thể chuyển giao hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho các công ty con của mình và các công ty liên kết khác, và/hoặc bên giới thiệu kinh doanh để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu và để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với bạn, cũng như thực hiện các yêu cầu pháp lý và quy định.
6.3. Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba mà xử lý Dữ liệu Cá nhân thay mặt chúng tôi để cung cấp cho bạn hoặc cho chúng tôi các sản phẩm hoặc dịch vụ dành cho các mục đích được nêu ở trên. Các bên thứ ba này gồm có:
- Nhà tư vấn chuyên nghiệp bao gồm luật sư, nhà bảo hiểm, kiểm toán viên, cơ quan dịch thuật và cố vấn thuế;
- Nhà cung cấp dịch vụ sàng lọc và các công ty về tuân thủ bên ngoài bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ thẩm tra và nhà cung cấp cơ sở dữ liệu sàng lọc về tội phạm tài chính;
- Các nhà tư vấn và nhà cung cấp dịch vụ CNTT bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và đám mây;
- Các công ty xử lý thẻ, và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, công ty lưu trữ đám mây;
- Các nhà cung ứng và nhà cung cấp dịch vụ khác cho chúng tôi bao gồm ngân hàng, nhà thầu phụ, đại lý và các tổ chức khác nằm trong tập đoàn của chúng tôi.
6.4. Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân, hoặc bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp qua dịch vụ nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ những thông tin này là hữu ích và cần thiết để
- Tuân thủ bất kỳ luật pháp, quy định, thủ tục pháp lý hoặc yêu cầu của cơ quan chính phủ hiện hành nào;
- Thực thi các chính sách của chúng tôi (có cả thỏa thuận của chúng tôi), bao gồm các cuộc điều tra về các vi phạm có thể có ở trong đó;
- Khi chúng tôi xem việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn ngừa tổn hại về thể chất hoặc tổn thất tài chính hoặc có liên quan đến một cuộc điều tra về mục đích bất hợp pháp đáng ngờ hoặc đã xảy ra trên thực tế;
- Để ngăn chặn, phát hiện, điều tra hoặc thực hiện hành động liên quan đến bất kỳ hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp hoặc hoạt động tội phạm nào khác;
- Để thiết lập và thực thi quyền phòng vệ của chúng tôi trước các cáo buộc pháp lý;
- Ngăn ngừa các mối đe dọa tới các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng của chúng tôi, bản thân bạn, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc
- Vì mục đích hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và/hoặc trong trường hợp chúng tôi phát hiện việc này là cần thiết để thực thi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hợp pháp khác.

7. Chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn xuyên biên giới

7.1. Trong trường hợp chúng tôi chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn ra bên ngoài Mauritius, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được bảo vệ và được chuyển giao theo cách phù hợp với các yêu cầu pháp lý được áp dụng cho thông tin này, và có sự chấp thuận của bạn trong trường hợp được yêu cầu.
7.2. Chúng tôi có thể triển khai các biện pháp bảo vệ thích hợp (chẳng hạn như các cam kết theo hợp đồng) tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo vệ đầy đủ.
7.3. Trong quá trình kinh doanh, chúng tôi có thể chuyển và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web và/hoặc đám mây mà có thể nằm bên ngoài Mauritius.
7.4. Bạn có thể yêu cầu được biết thêm thông tin về các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi áp dụng cho việc chuyển Dữ liệu Cá nhân ra bên ngoài Mauritius.

8. Lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn

8.1. Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết dành cho mục đích hoặc các mục đích cụ thể mà dữ liệu được thu thập. Tuy nhiên, chúng tôi có thể có nghĩa vụ lưu trữ một số Dữ liệu Cá nhân trong thời gian dài hơn, có tính đến các yếu tố bao gồm:
- (các) nghĩa vụ pháp lý theo luật pháp hiện hành đối với việc lưu giữ hồ sơ trong một thời gian nhất định;
- lưu giữ hồ sơ kinh doanh cho các mục đích phân tích và/hoặc kiểm toán;
- bảo vệ hoặc đưa ra bất kỳ khiếu nại pháp lý hiện có hoặc tiềm tàng nào;
- giải quyết bất kỳ khiếu nại liên quan đến dịch vụ; và
- các hướng dẫn do cơ quan bảo vệ dữ liệu liên quan ban hành.
8.2. Chúng tôi có thể được yêu cầu lưu giữ hồ sơ trong một khoảng thời gian đáng kể (sau khi bạn không còn là khách hàng của chúng tôi) theo một số luật chống rửa tiền mà yêu cầu chúng tôi lưu giữ các bản sao của tài liệu mà chúng tôi đã sử dụng để thực hiện nghĩa vụ của mình với khách hàng cũng như bằng chứng hỗ trợ và hồ sơ giao dịch với bạn.

9. Yêu cầu xóa và chỉnh sửa

9.1 Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa dữ liệu cá nhân không chính xác, do đó bạn có thể yêu cầu thay đổi và cập nhật dữ liệu cá nhân của mình vào bất cứ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi về địa chỉ privacy@doto.com.
9.2 Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi sửa lỗi hay yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn (ngoại trừ lịch sử giao dịch và các dữ liệu khác mà chúng tôi được pháp luật hiện hành yêu cầu phải lưu giữ) bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@doto.com.
9.3. Yêu cầu xóa hoặc chỉnh sửa này có thể được gửi cho chúng tôi dưới định dạng tự do (trong phần nội dung của thư, bản scan, v.v.) về địa chỉ privacy@doto.com đi kèm với họ & tên và thông tin liên hệ của bạn để giúp xử lý yêu cầu của bạn nhanh hơn. Nếu chúng tôi không chấp nhận những thông tin về danh tính mà bạn gửi, chúng tôi có quyền từ chối chấp thuận yêu cầu của bạn.
9.4 Xin lưu ý rằng dữ liệu cá nhân được xóa mặc định khi chúng tôi thấy không còn mục đích phù hợp cho việc tiếp tục xử lý hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân, hoặc khi dữ liệu cá nhân không còn được yêu cầu lưu trữ theo các yêu cầu của pháp luật hiện hành.
9.5 Trừ khi bạn gửi hướng dẫn khác cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin mà chúng tôi thu thập cho đến chừng nào còn cần thiết để cung cấp Dịch vụ và tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi. Chúng tôi có thể sửa, bổ sung hay loại bỏ thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác vào bất cứ lúc nào theo toàn quyền quyết định của mình.

10. Xóa tài khoản

10.1 Bạn có thể xóa tài khoản của mình bằng cách sử dụng giao diện người dùng trong ứng dụng di động dành cho Android và iOS, hoặc bằng cách gửi yêu cầu xóa tài khoản. Vào bất cứ lúc nào, bạn có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách gửi email trống có ghi các từ "xóa tài khoản" tới địa chỉ privacy@doto.com.
10.2 Với điều kiện rằng các luật và quy định hiện hành nghiêm cấm chúng tôi xóa tất cả dữ liệu cá nhân, qua đây bạn thừa nhận rằng trong trường hợp xóa tài khoản, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân cần thiết, như được quy định ở trên, để tuân thủ các luật và quy định hiện hành và ngăn chặn các hành động gian lận và thao túng ở trên sàn cũng như các hành động không trung thực khác trong thời gian được luật pháp, quy định và khuyến nghị hiện hành đưa ra. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các hành động hợp lý để đảm bảo thực hiện việc giảm thiểu và ẩn danh tối đa dữ liệu. Chúng tôi sẽ ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác mà không được nêu trong phần tóm lược hiện tại, bao gồm cả mục đích quảng cáo và tiếp thị, sau khi tài khoản bị xóa.

11. Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn

11.1. Chúng tôi rất xem trọng vấn đề bảo mật cho các cơ sở vật chất, máy chủ và Trang web của mình, và chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật thích hợp thông qua việc sử dụng các quy trình và công cụ bảo mật đã được công nhận, tuân thủ theo các thông lệ tốt của ngành để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
11.2. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật về mặt kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi kiểm soát trước sự thao túng, mất mát, phá hủy do vô tình hoặc cố ý và chống lại sự truy cập của những người không được ủy quyền.

12. Quyền của bạn

12.1. Quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân bao gồm:
- Quyền truy cập: Bạn có quyền yêu cầu xác nhận từ chúng tôi về việc liệu chúng tôi có xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hay không và chuyển cho bạn một bản sao dữ liệu tương tự này. Bạn cũng có quyền đối với một số thông tin bổ sung khác mà Chính sách Quyền Riêng tư này đã được tạo ra để giải quyết. Xin lưu ý rằng có thể có những trường hợp mà tại đó chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu tiếp cận đối với các bản sao thông tin cá nhân. Đặc biệt, những thông tin mà thuộc đối tượng đặc quyền nghề nghiệp về mặt pháp lý sẽ không được tiết lộ ngoại trừ cho người dùng của chúng tôi và theo ủy quyền của người dùng.
- Quyền chỉnh sửa: Bạn có quyền hoàn thiện những dữ liệu cá nhân chưa đầy đủ của mình.
- Quyền được xóa bỏ: Đây là quyền cho phép xóa bỏ dữ liệu của bạn trong trường hợp việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn không hợp lý. Xin lưu ý rằng có thể có trường hợp mà bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn nhưng chúng tôi có quyền/nghĩa vụ về mặt pháp lý phải lưu giữ lại thông tin đó.
- Quyền được hạn chế: Bạn có quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình.
- Quyền phản đối: Trong một số trường hợp, theo yêu cầu của pháp luật, bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.
- Quyền di chuyển dữ liệu: Bạn có quyền nhận Dữ liệu Cá nhân liên quan đến bạn ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy và/hoặc truyền những Dữ liệu Cá nhân đó tới một bên kiểm soát dữ liệu khác.
- Rút lại sự chấp thuận: Bạn có quyền rút lại sự chấp thuận của mình bất kỳ lúc nào, mặc dù trong một số trường hợp nhất định việc chúng tôi tiếp tục xử lý mà không có sự đồng ý của bạn có thể là hợp pháp nếu chúng tôi có một lý do chính đáng khác (ngoài sự chấp thuận) để làm như vậy. Việc rút lại sự chấp thuận sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu trước thời điểm rút lại sự chấp thuận này.
- Quyền khiếu nại: Bạn có quyền gửi đơn khiếu nại về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
12.2. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình hoặc bạn không hài lòng với cách xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân, trước hết bạn có thể liên hệ với Chuyên viên Bảo vệ Dữ liệu theo địa chỉ email sau: privacy@doto.com hoặc bạn có thể gửi thư tới địa chỉ dưới đây: Tầng 2, The Catalyst, Silicone Avenue, 40 Cybercity, Ebene, Cộng hòa Mauritius.
12.3. Yêu cầu của bạn có thể được gửi cho chúng tôi dưới định dạng tự do (trong phần nội dung của thư, bản scan, v.v.) về địa chỉ privacy@doto.com đi kèm với họ & tên và thông tin liên hệ của bạn để giúp xử lý yêu cầu của bạn nhanh hơn. Trong trường hợp nghi ngờ về danh tính của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn chứng minh danh tính bằng cách gửi kèm theo một bản sao của bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Nếu chúng tôi không chấp nhận những thông tin về danh tính mà bạn gửi, chúng tôi có quyền từ chối chấp thuận yêu cầu của bạn.

13. Thay đổi đối với Chính sách Quyền Riêng tư này

13.1. Trang web và/hoặc bất kỳ thông tin nào khác được hiển thị trên Trang web có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Do đó, đôi khi chúng tôi có thể cần thiết phải thực hiện các thay đổi đối với Trang web và Chính sách Quyền Riêng tư này. Bạn sẽ được thông báo về những thay đổi quan trọng đối với Chính sách Quyền Riêng tư liên quan đến mục đích xử lý, danh tính của bên kiểm soát, cách thực thi các quyền và chuyển giao xuyên biên giới. Thông báo như vậy sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian phù hợp trước khi những thay đổi này có hiệu lực.
13.2. Bạn có thể yêu cầu nhận một bản sao của Chính sách Quyền Riêng tư này từ chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được nêu ở trên. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách Quyền Riêng tư này, phiên bản cập nhật sẽ được kịp thời đăng trên trang web của chúng tôi.

14. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc, khiếu nại hoặc lo ngại về cách thức sử dụng Dữ liệu Cá nhân của mình, vui lòng liên hệ: Chuyên viên Bảo vệ Dữ liệu, DOTO Global Ltd, The Cyberati Lounge, Tầng trệt, The Catalyst, Silicone Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Cộng hòa Mauritius, Email: privacy@doto.com
Doto Global LTD (www.doto.com) được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Mauritius dưới dạng Công ty Đầu tư theo Giấy phép số C119023978
Bản quyền © 2023. Bảo lưu tất cả các quyền.