background image

ทำไมฉันต้องยื่นข้อมูลส่วนบุคคลและผ่านการตรวจสอบ?

ในฐานะกลุ่มโบรกเกอร์ที่ได้รับการดูแลตามกฎหมาย เราปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว เราจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าแหล่งที่มาของเงินทุนและปลายทางนั้นกระทำภายใต้ชื่อของคุณ

เพื่อให้ขั้นตอนการยืนยันเป็นไปอย่างราบรื่น โปรดตรวจให้แน่ใจว่าเอกสารที่คุณอัปโหลดสามารถมองเห็นได้และข้อมูลอยู่ในโฟกัสและสามารถอ่านได้