background image

ฉันจะถอนเงินได้อย่างไร?

Doto รองรับการถอนเงินจากบัญชีเทรดของคุณไปยังบัตรธนาคารและการโอนเงินผ่านธนาคาร การถอนเงินจะโอนไปยังระบบการชำระเงินเดียวกัน และโอนเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการฝากเงินครั้งล่าสุด หากคุณทำการฝากเงินด้วยบัตรธนาคารของคุณ คุณจะสามารถถอนเงินมายังบัตรธนาคารของคุณได้ทุกเวลา

คุณสามารถถอนเฉพาะเงินที่คุณมีในยอดคงเหลือเท่านั้น

เราไม่หักค่าธรรมเนียมการถอนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หากธนาคารของคุณคิดค่าธรรมเนียม เราจะไม่สามารถคืนเงินหรือหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมนี้ได้

ขั้นตอนการถอนเงิน:

 1. กดปุ่มถอนเงินในแถบด้านข้างซ้ายมือ 1-desc.png

withdraw-phone-1-min.png

withdraw-phone-2-min.png

 1. เลือกว่าคุณต้องการถอนเงินจากบัญชีใดในเมนูแบบเลื่อนลง

withdraw-desc-2-min.png

withdraw-phone-3-min.png

ขั้นตอนการถอนเงินผ่านบัตร

 1. ทำการถอนเงินผ่านบัตรธนาคารของคุณ โดยเลือกว่าคุณต้องการใช้บัตรธนาคารใด
 2. ในช่องจำนวนเงิน ให้กรอกจำนวนเงินที่คุณต้องการถอน
 3. กดดำเนินการต่อ และกรอกข้อมูลบัตรธนาคารของคุณ
 4. หลังจากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของธนาคารของคุณเพื่อดำเนินการถอนเงิน
 5. ยอดเงินจะโอนเข้าบัตรธนาคารของคุณภายใน 3 วันทำการ
 6. การถอนเงินที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะปรากฏเป็นเงินคืนในรายการแสดงความเคลื่อนไหวของธนาคารของคุณ เมื่อใช้วิธีการถอนเงินนี้

withdraw-desc-3-min.png

withdraw-phone-4-min.png

เมื่อถอนเงินเข้าบัตร จำนวนเงินที่ถอนจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนเงินที่คุณฝากเงินผ่านบัตรครั้งล่าสุด หากคุณต้องการถอนเงินมากกว่าจำนวนนี้ คุณจะต้องใช้วิธีการถอนเงินอื่น

ธุรกรรมดำเนินการเป็นสกุลเงิน USD หากสกุลเงินของบัตรแตกต่างออกไป ธนาคารของคุณอาจหักค่าธรรมเนียมแลกเงิน

ถอนเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร

 1. เพื่อเป็นการถอนเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร โปรดคลิกเลือกธนาคารที่คุณต้องการถอนเงินไปยัง

withdraw-desc-4-min.png

withdraw-phone-5-min.png

 1. ในช่องจำนวนเงิน กรอกจำนวนเงินที่คุณต้องการถอนเงินและคลิกดำเนินการต่อ
 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอจากธนาคารของคุณอย่างระมัดระวัง
 3. การถอนเงินจะดำเนินการเรียบร้อยภายในไม่กี่วันทำการ คำขอถอนเงินจะถูกส่งไปยังผู้ประมวลผลบัตรและธนาคารของคุณ ขั้นตอนทั้งหมดอาจใช้เวลาสูงสุด 10 วันทำการ ยอดเงินจึงจะปรากฏอยู่ในบัญชีธนาคารของคุณ

โปรดคำนึงว่า Doto จะดำเนินธุรกรรมในสกุลเงิน USD หากบัญชีธนาคารของคุณไม่ใช่ธนาคารที่ใช้สกุลเงิน USD ธนาคารของคุณอาจคิดค่าธรรมเนียมแลกเงิน

คุณจะสามารถถอนเงินได้ หากคุณได้กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของคุณแล้วเท่านั้น

5-desc.png

withdraw-phone-6-min.png

โปรดไปที่วิธีการชำระเงิน เพื่อดูระยะเวลาการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และวงเงินจำกัดการถอนเงิน