background image

Làm thế nào để biết giấy tờ của tôi đã được xác minh hay chưa?

Sau khi bạn hoàn tất quy trình đăng ký và tải lên giấy tờ để xác minh, bạn có thể thắc mắc là làm cách nào để biết liệu bạn đã được xác minh hay chưa.

Tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt đầy đủ ngay sau khi chúng tôi hoàn tất việc xác minh giấy tờ, và bạn sẽ được thông báo trong mục Thông báo trên doto.com. Bạn cũng có thể xem trạng thái xác minh trên trang hồ sơ của mình. Sau khi đã hoàn tất xác minh, bạn sẽ được kích hoạt tính năng nạp và rút tiền.

Một email xác nhận bạn đã hoàn tất xác minh sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp khi đăng ký.