background image

Làm thế nào để biết giấy tờ của tôi đã được xác minh hay chưa?

Sau khi bạn hoàn tất quy trình đăng ký và tải lên giấy tờ để xác minh, bạn có thể thắc mắc là làm cách nào để biết liệu bạn đã được xác minh hay chưa.

Ngay sau khi chúng tôi xác minh giấy tờ của bạn, tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt đầy đủ và bạn sẽ nhận được email thông báo của chúng tôi. Sau khi hoàn tất xác minh, bạn sẽ có thể nạp và rút tiền.