background image

Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu cá nhân của tôi sau khi được gửi tới Doto?

Theo luật pháp quy định, chúng tôi có nghĩa vụ phải thu thập và xác minh thông tin cá nhân của bạn trước khi bạn có thể thực hiện giao dịch. Thông tin cá nhân có thể bao gồm thông tin về danh tính, thông tin liên hệ, nơi cư trú, kinh nghiệm giao dịch, thông tin tài chính và những dữ liệu khác. Doto cần những thông tin này để tuân thủ theo các điều luật khác nhau, các quy định về quy trình lưu giữ hồ sơ và chống rửa tiền. Tất cả thông tin cá nhân gửi tới Doto đều được giữ bảo mật.